info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Sabtu, 2 April 2011

Contoh Soalan dan Jawapan HBML3203 Tatabahasa

1. Jelaskan maksud morfologi?
Morfologi ialah ilmu yang membincarakan struktur,bentuk dan golongan kata serta cara perktaan diwujudkan pd bunyi bahasa dan pengaruhnya terhadap makna kata.

2. Jelaskan maksud sinbtaksis.
Sintaksis ilah ilmu yg membicarakan proses pembinaan ayat,cara perkataan itu disusun menjadi ayat dan cara hubungan antara kata dalam ayat iaitu dalam membentuk frasa,klausa dan ayat.

3. Bincangkan golongan perkataan.Golongan kata terdiri daripada :
i. Kata nama- nama khas,nama am,ganti nama
ii. Kata kerja – kata yg menjadikan inti dlm frasa kerja,samada yg berlaku atau dilakukan. Contoh ,berjln,makan memakan,dimakan dsb.
iii. Kata adjektif – kata yg menjadi dlm frasa adjektif spt manis sekli,sudah lama sungguh,masih lebat
Kata2 dlm golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama.Blh dibahagikan kpd 9 sub golongan
iv. Kata tugas - hadir dlm ayat utk memikul tugas nahu atau tugas sintaksis tertentu.
v. Kata hubung- bertugas utk menghubungkan klausa,ayat,frasa atau perkataan utk membentuk ayat majmuk. Dlm bhasa melayu terdapat dua ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Oleh itu kata hubung dpt dibahagikan kpd 2 jenis iaitu kata hubung pancangan dan kata hubung gabungan.
a. Kata hubung gabungan : menghubungkan klausa yg sama tarafnya :- dan,atau serta,tetapi,malahan,sambil sementara,sebaliknya,seterusnya.
b. Kata hubung pancangan :-pancangan relatif- menghubungkan klausa utama dgn klausa pancangan(kecil) yg menggunakan kata ‘ yang’.
pancangan komplemen,-menghubung satu klausa komplimen kpd satu klausa utama. (pelengkap klausa utama) kata hubung yg berperanan begitu adalah bahawa dan untuk.
pancangan keterangan – menghubungkan klausa keterangan dgn klausa utama:- kerana,atau meskipun,sekiranya dsb.

4. Kenal pasti dua tujuan wacana.
i. Memilih teknik penyampaian wacana
ii. Menentukan bentuk wacana
iii. Utk mdptkan maklumat
iv. Untuk menyampaikan maklumat


5. Jelaskan maksud kohesi dalam wacana.
Kohesi merupa aspek formal dlm wacana. Kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dlm sesebuah wacana samada dr segi strata gramatikal atau strata leksikal terterntu.

6. Terangkan konsep tautan.
Tautan berbeza dgn keteraturan fikiran,ia merupakan konsep semantic yg juga merujuk kpada perkaitan kebahasaan yg didapati pada satu ujaran yg membentuk wacana. Menurut Halliday dan Hassan (1976) tautan adalah satu set kemungkinan yg wujud dlm bahasa utk menjadikan sesatu teks itu berkesatuan.

7. Mengapakah kohesi penting dalam wacana?
Kohesi sngt penting kerana ia merupakan organisasi yg sintatik yg meruipakan wadah ayat yg disusun secara padu dan padat yg menghasilkan tuturan.Wacana yang baik dihasilkan melalui penguasaan kohesi yg baik.

8. Bincangkan istilah kohesi dalam wacana.
Kohesi yang bermakna tautan merupakan aspek formal dalam bahasa wacana.Tautan berbeza dgn keteraturan fikiran. Kohesi atau atautan merupakan konsep semantic yg juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yg di dapati pada suatu ujaran yg membentuk wacana.

9. Bagaimana anda mencerakinkan kohesi dalam wacana?

10. Jelaskan ciri2 kohesi dalam wacana.
Ciri2 kohesi dalam wacana :

11. Bincangkan keutuhan wacana dalam penulisan.
keutuhan wacana adalah untuk:
• Menentukan sama ada sesebuah wacana itu berkualiti ataupun tidak.
• Hubungan dilihat dalam bahagian-bahagian wacana, iaitu dari segi semantik, fonologi, leksikal dan gramatikal.

12. Terdapat 7 unsur komunikasi dalam wacana.Nyatakan empat daripada unsur tersebut.
i.satuan bahasa 2. Terlengkap 3. Mengatasi ayat/klausa
4. teratur/tersusun rapi 5. Berkesinambungan
6. Kohesi lisan/tulisan awal/akhir yg nyata.
13. Analisis maksud penanda wacana berdasarkan 3 contoh.
14. Berikan empat perbezaan antara format surat kiriman tidak rasmi dan format surat
kiriman rasmi.
Surat kiriman tidak rasmi
1. Alamat di sebelah kiri
2. Tidak ada garisan memanjang
3. Tarikh ditulis di bawah alamat pengirim.
4. Tidak ada tajuk
Surat kiriman rasmi
1. Alamat di sebelah kanan
2. Tdpt garisan memanjang di bawah alamat pengirim
3. Tarikh ditulis di sebelah kanan sebaris dengan baris dengan alamat penerima
4. Tarikh ditulis dgn huruf besar
5. Ada tajuk surat
15. Huraikan morfem bebas dan morfem terikat beserta contoh yang sesuai.
a. morfem bebas- berdiri sendiri dan mempunyai makna tersendiri.
cth: minum,makan,cuti,periksa
b.morfem terikat - btk imbuhan iaitu mem,pem,per,kan dan ber…tidak mempunyai makna tetapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu yg blh mengubah makna sesuatu kata seterusnya makna ayat.
16. Jelaskan jenis-jenis penanda wacana.

. Tiga Jenis Penanda Wancana
i. Menunjukkan pertautan dari segi kronologi.
ii. Memperjitu organisasi penulisan.
iii. Menghubungkan fakta dengan fakta atau idea dengan idea lain.
b. Menunjukan pertautan dari segi kronologi
i. Memberi pengertian kepada persoalan berkaitan waktu.
Contoh:
Lepas itu, lantas, semenjak itu, kini, mula-mula, kemudian, sebelum, pada zaman dahulu, pada hari esoknya dan sebagainya.
ii. Tidak ada tanda koma (,) selepas contoh-contoh di atas.
c. Memperjitu organisasi penulisan
i. Berfungsi untuk menghubungkan bahagian wacana dengan bahagian wacana yang lain.
ii. Memberitahu pembaca apa-apa yang dibuat / didedahkan kepada bahagian tertentu.
Contoh:
sebagai kesimpulan
untuk merumuskan
contohnya
tegasnya
dapat dinyatakan bahawa pertama
akhir sekali
dengan kata lain
dalam hal ini
dalam hubungan ini
untuk menjelaskan lagi


Nota: Bagi seperti contoh-contoh di atas, diwajibkan bagi anda meletakkan tanda koma selepas setiap frasa (rujuk Rajah 4.1).

Rajah 4.1: Tanda koma berfungsi sebagai jeda
Sumber: www.sochurch.org/newabout.html
d. Menghubungkan fakta dengan fakta atau idea dengan idea yang lain
Leman Ahmad (1984) membahagikan jenis penanda wacana kepada tiga bahagian, iaitu:
i. Menambah atau memperluas idea

Contoh:
dan
selanjutnya
di samping itu
selain itu
lebih-lebih lagi
tambahan pula
begitu juga
seterusnya
satu lagi
dan sebagainya

ii. Menunjukkan pertentangan idea

Contoh:
tetapi
sebaliknya
pada masa yang sama
walaupun
walau bagaimanapun
walaupun demikian
sama ada
sebenarnya
dan sebagainya

iii.
iv. Menunjukkan hubungan antara sebab-akibat dan tujuan-syarat

Contoh:
jadi
oleh sebab itu
disebabkan
oleh yang demikian
untuk tujuan itu
maka (kata pangkal ayat)
berikutan itu
dengan demikian
kecuali
dengan syarat

• tetapi – Sekiranya tetapi terletak pada permulaan ayat, penggunaannya mestilah diikuti dengan tanda koma.

Contoh: “Tetapi, buku itu bukan buku saya.”
• sebaliknya – Sekiranya di pertengahan ayat, tanda koma sebelum perkataan 'sebaliknya'.

Contoh: “Buku itu bukan buku saya, sebaliknya ia adalah buku Ariff.”
• pangkal ayat – Antara contoh-contoh pangkal ayat seperti berikut: hatta, arakian, sebermula dan alkisah.

17. Mengapakan penanda wacana penting dalam penulisan?

18.Tunjukkan tiga contoh perenggan pendek yang terdapat kepelbagaian penanda wacana.

19.Bincangkan fungsi-fungsi penanda wacana.
FUNGSI-FUNGSI PENANDA WACANA
Terdapat empat fungsi penanda wacana.
Fungsi menunjukkan maksud:
• Tambahan;
• Sebaliknya;
• Sebab; dan
• Ketika.
a. Penanda Wacana untuk Menunjukkan Maksud Tambahan
Antara penanda wacana yang membawa maksud tambahan ialah:
i. Ini bererti;
ii. Sejajar dengan ini;
iii. Pendek kata;
iv. Justeru; dan
v. Sebagai tambahan.
b. Penanda Wacana untuk Menujukkan Maksud Sebaliknya
Antara penanda wacana yang menunjukkan maksud sebaliknya ialah:
i. Sungguhpun;
ii. Berbanding dengan;
iii. Dalam masa yang sama;
iv. Sebaliknya; dan Walau bagaimana sekalipun.
c. Penanda Wacana untuk Menunjukkan Sebab
Antara penanda wacana bagi menunjukkan sebab ialah:
i. Berdasarkan;
ii. Berpegang pada;
iii. Sekiranya begitu;
iv. Akibatnya; dan
v. Kesudahannya.
d. Penanda Wacana yang Menunjukkan Maksud Ketika
Antara penanda wacana yang menunjukkan maksud ketika ialah:
i. Merujuk;
ii. Berbalik kepada;
iii. Akhirnya;
iv. Sementara itu; dan
v. Sejenak kemudian.
Keterangan:
• Oleh itu merupakan penanda wacana yang melanjutkan idea sebelum ini dengan idea yang berikutnya.

Contoh: “Oleh itu, haruslah kamu berdua bekerjasama dalam menyelesaikan tugasan ini.”
• Dengan itu merupakan penanda wacana yang digunakan untuk melanjutkan idea.

Contoh: “Dengan itu, tamatlah upacara kita pada pagi ini.”
• Dengan demikian ialah penanda wacana yang melanjutkan idea.

Contoh: Dengan demikian, karikatur politik menjadi lebih pedas, kasar, keterlaluan dan langsung terkena batang hidung tokoh berkenaan selepas krisis politik tahun 1998.
• Akhirnya merupakan penanda wacana yang menunjukkan kesimpulan kecil bagi keseluruhan gagasan atau idea dalam perenggan tersebut.

Contoh: “Akhirnya, dapat juga aku petik bunga harum mekar malam ini.”
• Penanda wacana yang terakhir ialah Sebagai kesimpulannya yang merupakan simbol atau tanda yang menunjukkan bahawa penulis akan menamatkan perbincangan bagi keseluruhan idea atau gagasan yang dibincangkan dalam tajuk.

Contoh: Sebagai kesimpulannya, sehingga kini, belum ada iklan yang boleh dikatakan berjaya menyampaikan mesej yang cuba mengangkat bahasa Melayu dan mempertahankan kedaulatannya dengan tepat.
• Penanda wacana Jelaslah merupakan penegasan sekali lagi idea keseluruhan yang terdapat dalam perenggan pertama. Penegasan ini pula diikuti dengan huraian lanjutan.

Contoh: Jelaslah, pada era siber ini, bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda dunia yang lain terdedah dengan pelbagai ancaman dan cabaran.
• Sungguhpun merupakan kata yang menunjukkan pertentangan idea atau gagasan antara frasa ’kelihatan orang di negara maju seronok’ dengan ’keseronokan mereka tidak berpunca daripada ketenangan jiwa’.

Contoh: Sugguhpun begitu, hal ini tidak bermakna satu-satu bahasa tersebut adalah lebih kaya atau lebih miskin daripada bahasa yang lain dari segi dalamannya.
• Penanda wacana Maka itu merupakan kesimpulan kecil bagi perenggan yang kedua.

Contoh: Maka itu, karikatur penghinaanm khususnya yang melibatkan soal akidah dan kepercayaan, penerbitannya tidak patut dibenarkan sama sekali.

0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP