info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Jumaat, 17 Disember 2010

Contoh Soalan dan Jawapan HBML3303 Psikolinguistik dan Semantik


HBML3303 Psikolinguistik dan Semantik

Read more...

Selasa, 14 Disember 2010

Contoh Soalan dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan

SOALAN
Imbang Penuh
1. Jelaskan bagaimana kajian kualitatif dengan kuantitatif berbeza dari aspek berikut:
(a) matlamat (b) alat kajian (c) persampelan (d) rekabentuk

Kuantitatif
Matlamat Menyelidik hubungan, sebab dan kesan.
Reka Bentuk Dibentuk sebelum kajian dijalankan.
Alat-alat Menggunakan alat-alat piawai.
Sampel Menggunakan sampel besar.

Kualitatif
Matlama Memahami fenomena sosial.
Reka Bentuk Dibentuk semasa kajian dijalankan.
Alat-alat Menggunakan interaksi bersemuka.
Sampe Menggunakan sampel-sampel kecil.


2. Berikan EMPAT perkara penting bagi sesuatu cadangan penyelidikan.

a. Menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika berkaitan);
b. Membina metodologi kajian yang sepadan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab soalan-soalan kajian;
c. Membina rekabentuk kajian dan teknik pengumpulan data yang sesuai; dan
d. Mengenalpasti prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya.

3. Apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konsepsual?
Kerangka konsepsual menerangkan hubungan antara variabel dalam kajian dan kesan perhubungan tersebut. Ada kalanya, ia dilihat sebagai proses input-output.

4. Apakah statistik yang digunakan dalam keadaan berikut:
(a) perbezaan min lebih daripada dua populasi/kumpulan
(b) perbezaan min untuk dua kumpulan

5. Jelaskan EMPAT jenis triangulasi.
a. Triangulasi data
Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda.
b. Triangulasi Pengamat
Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.
c. Triangulasi Teori
Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.
d. Triangulasi metode
Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

BAHAGIAN B
ARAHAN
Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.
1. Penyelidikan memberikan sumbangan yang amat besar kepada ilmu.
(a) Huraikan alternatif kepada sumber ilmu selain daripada sains.
1. Autoriti - Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa, para guru dan pakar serta daripada buku dan media biasanya boleh diterima sebagai betul.
2. Tradisi - Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima sebagai betul disebabkan ia telah melalui ujian masa, dan justeru boleh dipercayai.
3. Pengetahuan Umum - Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada apa yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya
4. Media Massa - Siaran TV, filem, surat kabar, majalah dan media lain adalah penting kepada kita sebagai sumber maklumat.
5. Pengalaman Peribadi - Sesuatu yang kita rasa benar, mungkin satu kesilapan atau persepsi/keputusan yang terpesong.

(b) Bandingbezakan antara kajian asas dengan kajian gunaan.
- Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini.
- Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian.

2. Satu kajian yang baik mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Ini termasuklah bahagian pengenalan, tinjauan literatur dan metodologi.
(a) Bagaimanakah tinjauan literatur dapat membantu seseorang pengkaji?
- pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi, & pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep)
- mmahami teori² bkaitan secara mdlm
- mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian


(b) Jelaskan kriteria-kriteria kajian yang baik.

a. Tujuan Kajian yang Jelas
Sebab atau tujuan menjalankan kajian perlu dinyatakan dengan jelas untuk mengelakkan kekeliruan. Tujuannya mungkin untuk menguji sesuatu hipotesis, untuk menyelesaikan satu set masalah, atau untuk mencari prinsip-prinsip umum atau mentafsir tingkahlaku yang boleh digunakan untuk penjelasan,
b. Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian
Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia boleh diulang dan disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain. Sumber literatur dan data, dan juga kaedah yang digunakan untuk mengutip data perlu dinyatakan secara eksplisit,
c. Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik
Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat untuk mengurangkan ralat (error). Sekiranya kita menggunakan data dasar (primary data), sampel kajian perlu dijelaskan dan bukti perwakilannya perlu ditunjuk.
d. Piawai Etika yang Tinggi
Sesuatu projek kajian yang memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta kajian daripada prasangka atau bahaya. Pada masa yang sama dapat menghasilkan keputusan berkualiti, akan diberi nilai yang tinggi.
e. Dapatan yang Dibincang dengan Jelas
Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang sesuai, dan analisis ini perlu dibuat secara terperinci. Selain itu, kebolehpercayaan dan kesahan data perlu disemak dan disahkan;
f. Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas
Oleh sebab setiap projek kajian menghadapi batasan tertentu, penyelidik perlu menyatakan batasan-batasan ini atau kesilapan yang berlaku semasa kajian dijalankan, yang boleh memberi kesan kepada dapatan kajian.

3. Umumnya kajian mempunyai dua metodologi yang selalu digunakan iaitu kuantitatif dan kualitatif.
(a) Jelaskan apakah fungsi kajian rintis?

a. Mendapatkan maklum balas tentang kesahan aspek-aspek soal selidik.
b. Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian aspek-aspek dan format jawapan.
c. Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup.
d. Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik.
e. Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik.
f. Mengenal pasti aspek-aspek yang tidak berkaitan dalam soal selidik.
g. Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer.
h. Menyemak kejelasan aspek-aspek, arahan dan dan susun atur (layout) soal selidik.

(b) “Alat kajian yang baik mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi”.
Huraikan pernyataan tersebut.

4.
(a) Dengan besertakan contoh yang sesuai bagi setiap satu, jelaskan perkara-perkara berikut:
(i) soal-selidik
(ii) inventori
(iii) skala likert
(iv) placebo


Read more...

Ahad, 12 Disember 2010

Contoh Soalan dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan ikut Topik


soalan HBEF2503 ikut Topik -

Read more...

Jumaat, 3 Disember 2010

Nota Padat HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


HBML3303PSIKOLINGUISTIKDANSEMANTIK1-10 -

Read more...

Nota Padat HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


EF2503NOTARINGKASKAEDAHPENYELIDIKANDALAMPENDIDIKAN

Read more...
APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP