info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Rabu, 19 Ogos 2009

Contoh Soalan dan Jawapan HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN


SET A


BAHAGIAN A

SOALAN 1
Nyatakan DUA (2) daripada empat langkah dalam pembelajaran masteri.
i Penentuan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai pelajar.
ii Pengajaran dengan kaedah dan aktiviti yang berkesan.
iii Penilaian dengan ujian diagnostik untuk mengesan tahap penguasaan
iv Pelaksanaan tindakan susulan yang berupa aktiviti pemulihan bagi pelajar yang belummenguasai hasil pembelajaran dan aktiviti pengukuhan serta pengayaan bagi pelajar yang sudah menguasai hasil pembelajaran yang ditentukan.


SOALAN 2
Apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan matematik – logik?
Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap.


SOALAN 3
Nyatakan DUA (2) faedah pembelajaran secara kontekstual kepada pelajar.
i. mengaitkan pembelajaran dengan pekerjaan
ii. mengaitkan pembelajaran kehidupan harian
iii mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian
iv memindahkan kemahiran
v meneroka dan mendapatkan bukti


SOALAN 4
Berikan DUA (2) pekerjaan yang menunjukkan individu tersebut mempunyai tahap kecerdasan kinestetik yang tinggi.
Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lain-lain. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental.BAHAGIAN B

SOALAN 1
Senaraikan teknik-teknik pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah. –
(a) menarik perhatian
(b) menyatakan objektif pelajaran
(c) merangsang proses mengingat semula kandungan lepas
(d) bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pelajar
(e) memberikan bimbingan
(f) tugasan dan soalan


SOALAN 2
Huraikan bentuk-bentuk pembelajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran kontekstual.
• Relating (Menghubungkan) situasi sehari-hari ke informasi baru atau masalah-masalah untuk dipecahkan.
• Experiencing (Mengalami) dalam konteks eksplorasi, penemuan hal-hal yang sudah ada, dan peemuan hal-hal baru.
• Applying (Menerapkan) konsep-konsep dan informasi di dalam sebuah konterks yang berguna seperti situasi-situasi nyata dalam kehidupan.
• Cooperating (bekerja sama) dalam konteks berbagi (sharing), merespon, dan berkomunikasi dengan para pelajar lainnya.
• Transferring (Mentransfer) pemakaian-pemakaian dan membangun berdasarkan apa yang telah diketahui oleh siswa.


Huraikan LIMA (5) faktor perlaksanaan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran.
(a) Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid.
(b) Mempelbagaikan cara penilaian.
(c) Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah.
(d) Menggalakkan inovasi dan penyeledikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran.
(e) Menerima persamaan dan perbezaan di antara individu dengan mengakui bahawa
unik dan belajar dengan cara yang berlainan.
SET B

BAHAGIAN A
1. Senaraikan EMPAT faktor yang membantu proses perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kontekstual.
i Pembelajaran
ii Murid
iii Pengajaran
iv Guru
v Sokongan

2. Kenapakah teknik pengajaran penting?
Kepelbagaian teknik pengajaran adalah untuk membantu para guru untuk menyampaikan pengajaran mereka dengan lebih berkesan. Pengajaran yang berkesan akan memberikan mutu pembelajaran yang berkesan kepada murid. Setiap pengajaran adalah diharapkan akan berlaku proses pembelajaran yang sempurna kepada murid

3. Terangkan SATU dari empat pendekatan yang dicadangkan UNESCO untuk membangunkan penggunaan ICT di kalangan guru.
1. Peringkat ‘emerging’ (Pengenalan) iaitu memberi tumpuan kepada mengenal fungsi teknikal dan penggunaan ICT dan pengetahuan tentang impak ICT terhadap masyarakat dan sekolah. Guru menggunakan aplikasi ‘Word’ untuk membuat nota pelajaran, mencari maklumat dalam CD Rom atau internet dan berhubung dengan rakan menggunakan e-mail.
2. Peringkat ‘Applying’ (Aplikasi) iaitu guru menggunakan ICT untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diajar menggunakan pelbagai alat dan sumber ICT. Guru mengintegrasikan ICT untuk mengubah reka bentuk pengajaran atau menggabungkan kaedah lama dengan kaedah yang baru. Guru juga menggunakan ICT dalam program latihan.

4. Dengan ringkas terangkan apa itu pembelajaran masteri.
Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran di mana
pelajar dapat menguasai apa yang diajar dalam satu unit pembelajaran atau tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk lain.

5. Terangkan konsep kajian masa depan.
1. Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal masa-masa
depan.
2. Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan.
3. Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan.
4. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan.
5. Membina sikap dan nilai tentang masa depan

6. Kenapa proses perbandingan penting di dalam kemahiran berfikir?
Proses ini adalah untuk mencari persamaan dan perbezaan ciri, kualiti, sifat serta unsur
objek atau konsep. Kemahiran ini adalah penting untuk:
- Apabila terdapat banyak ciri atau kebarangkalian.
- Untuk membuat pilihan

7. Apakah strategi metakognitif?
Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesedaran ini wujud, seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari.

8. Huraikan SATU ciri guru reflektif.
1. Keterbukaan Minda
2. Tanggung Jawab
3. Kesungguhan
4. Seorang guru yang terbuka mindanya sering bersedia untuk membuat refleksi dan mencabar andaian-andaian, prasangka, ideologi tersendiri dan juga orang lain.
5. Guru membuat rancangan mengajar dan terus bersedia


BAHAGIAN B
1. Pendidikan kesihatan adalah tertakluk kepada polisi dan falsafah pendidikan nasional.
(a) Terangkan secara ringkas LIMA komponen yang dirangkumi pendidikan kesihatan.
(i) Komposisi badan/kandungan lemak
(ii) Daya tahan kardiovaskular
(iii) Fleksibiliti/Kelenturan
(iv) Kekuatan otot
(v) Daya tahan otot


(b) Bilakan seseorang itu boleh dianggap betul-betul cergas dari segi fizikal?
Kecergasan ialah keupayaan seseorang untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan cekap dan bertenaga tanpa rasa keletihan yang keterlaluan dan mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan aktiviti riadah dan menghadapi bcabaran apabila kecemasan.


2. Pendidikan yang paling berjaya adalah pendidikan yang telah menggabungkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh.
(a) Apakah bezanya di antara gaya pengajaran langsung dan pengajaran tidak langsung? -
Gaya Langsung
Ia berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah laku (Behavioristic). Pembelajaran dianggap berlaku dari luar ke dalam melalui pembentukan semula peristiwa-peristiwa yang betul (Gallahue, 1996) Teknik ini lebih berpusatkan kepada guru. Guru membuat semua atau sebahagian besar daripada keputusan tentang `Apa? Bagaimana? dan Bila?' Sesuatu aktiviti itu dilakukan. Melalui teknik ini guru dianggap mempunyai pengetahuan terhadap pergerakan/kemahiran yang bakal dilakukan dan mengetahui cara-cara yang betul. Untuk melakukan pergerakan/kemahiran itu.

Gaya Tidak Langsung

la berdasarkanTeori Pembelajaran Kognitif yang menganggapkan pembelajaran sebagai
suatu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalah sama
penting dengan hasil pembelajaran berkenaan Teknik ini berpusatkan murid berdasarkan kepada falsafah bahawa seseorang individu mampu mencapai matamat pembelajaran dengan cara tersendiri. Melalui teknik ini pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan, penyelesaian masalah dan penemuan diri.


(b) Terangkan kepentingan kaedah dan teknik. Kemukakan contoh-contoh dari pendidikan kesihatan untuk menyokong jawapan anda.
Kepelbagaian teknik pengajaran adalah untuk membantu para guru untuk menyampaikan pengajaran mereka dengan lebih berkesan. Pengajaran yang berkesan akan memberikan mutu pembelajaran yang berkesan kepada murid. Setiap pengajaran adalah diharapkan akan berlaku proses pembelajaran yang sempurna kepada murid
(a) menarik perhatian
(b) menyatakan objektif pelajaran
(c) merangsang proses mengingat semula kandungan lepas
(d) bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pelajar
(e) memberikan bimbingan
(f) tugasan dan soalan

(c) Untuk apakah kita gunakan teknik perbahasan.
Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun. Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah. Melalui teknik murid mendapat manfaat dengan beberapa perkara berikut:
- memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan
- melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur
- menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan
laras bahasa yang sesuai

3. (a) Terangkan idea asas teori kecerdasan pelbagai.
Teori tradisional menyatakan bahawa kecerdasan adalah ketetapan kecerdasan seseorang telah ditetapkan semasa ia dilahirkan. Kecerdasan tersebut meliputi hanya tiga bidang, iaitu bahasa, matematik dan “visual/spatial”. Dr. Howard Gardner yang membuat kajian tentang teori kognitif di Universiti Harvard telah memperkenalkan satu model kecerdasan yang pelbagai jenis.

(b) Namakan dan huraikan secara ringkas LIMA bentuk kecerdasan.

1. Kecerdasan Verbal Linguistik
Seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini berfikir menggunakan perkataanuntuk menyampaikan sesuatu secara berkesan samada dalam bentuk lisan atau penulisan.
2. Kecerdasan Logik Matematik
Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak.
3. Kecerdasan Visual – Ruang
Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat.
4. Kecerdasan Kinestetik
Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah.
5. Kecerdasan Muzik
Kecerdasan muzik pada seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan, muzik serta irama yang terdapat di persekitaran.

(c) Anda ada seorang pelajar yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang luarbiasa tetapi kecerdasan logik matematikal yang agak berkurangan.
Ceritakan bagaimana anda boleh menolong pelajar ini.
Kecerdasan Kinestetik
Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lain-lain. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental.

Kecerdasan Logik Matematik

Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap.


4. Sebelum pelajar kita dapat berdikari, mereka mungkin perlu diajar cara belajar yang betul.
(a) Terangkan peranan guru di dalam mengajar pelajar cara belajar.
i peranan seorang guru adalah untuk menilai secara formatif dan sumatif. Penilaian
adalah untuk membantu murid untk mencpai matlamat yan tetapkan dan merekod
pencapaian murid.
ii mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap kaedah pembelajaran
iii menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid.
iv menentukan objektif pembelajaran yang disasarkan
v memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid

(b) Nyatakan peranan murid semasa kita mengajarnya cara belajar.
i murid perlu mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran
ii membuat penilaian keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya
iii menetapkan matlamat dan matlamat tersebut sesuai serta diharapkan dapat menjayakannya
iv merancang pembelajaran secara terperinci.

(c) Bagaimanakah anda boleh membantu bina kemahiran mengingat pada pelajar anda? -
i Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring - cawan
ii Melakar grafik dan ilustrasi – peta, graf dan peta minda
iii Mengingat secara kumpulan – terutama nombor – contoh: nombor telefon: 547 88 345
iv Mengulang
v Melatih tubi
vi Membuat senarai semak


5. (a) Terangkan tujuan menggunaan teori kecerdasan pelbagai untuk mengajar cara belajar.
1. Pembelajaran menyeronokkan di mana murid dan guru berminat untuk ke sekolah dan masalah ponteng kelas berkurangan.
2. Masa mengajar di dalam kelas dapat dikurangkan dan semua pelajar menunjukkan prestasi yang baik dalam semua mata pelajaran.
3. Terdapat pencepatan pembelajaran (accelerated learning) berbanding dengan pendekatan pengajaran tradisional.


(b) Terangkan TIGA strategi berfikir kreatif yang boleh anda gunakan di dalam pendidikan kesihatan. Berikan contoh penggunaan strategi-strategi berkenaan.
1 Keupayaan untuk menjana idea
2 Keupayaan hubungkait
3 Keupayaan membuat inferens
4 Keupayaan meramal
5 Keupayaan hipotesis
6 Keupayaan mensintesis dan mengitlak
7 Keupayaan gambaran mental
8 Keupayaan pengciptaan untuk penghasilan idea


0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP