info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Khamis, 8 April 2010

Contoh soalan dan jawapan HBML2203

BAHAGIAN A
ARAHAN
Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan. SOALAN Markah
1. Namakan DUA gaya pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bestari.
Gaya Pembelajaran (Model Dunn & Dunn)
Persekitaran
Emosi
Sosiologi
Fizikal
Psikologi
Gaya Pembelajaran (Model VAK)
Visual
Auditori
Kinestetik

2. Kemahiran Berfikir terbahagi kepada dua jenis, iaitu Kritis dan Kreatif. Berikan DUA contoh Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif.
Contoh Kemahiran Berfikir Kritis
Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan
Membanding & membeza
Mencirikan & mengelas
Membuat sekuen/urutan
Menyusun mengikut keutamaan
Menerangkan sebab
Membuat ramalan
Mengusul periksa andaian
Mengesahkan sumber maklumat
Membuat inferens
Contoh Kemahiran Berfikir Kreatif
Menjana dan menghasilkan idea baru
Menghubung kait
Mengimlak
Mencipta matafora
Mencipta analogi

3. Membaca merupakan satu proses yang kompleks. Kemahiran ini melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan. Nyatakan jenis kemahiran membaca yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat.
Skimming/Luncuran
Membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas tetapi menyeluruh tentang sesuatu perkara atau maklumat daripada bahan yang dibaca
Skanning/Imbasan
Membaca untuk mendapat maklumat berdasarkan persoalan yang dikemukakan
Bacaan Intensif
Membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci teks yang panjangnya terhad dalam masa yang ditetapkan
Bacaan Laju
Membaca dengan laju /lancar
Membaca dan memahami dengan serentak

4. Berikan DUA peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pendidikan.
- alat bantu dalam semua urusan;
- medium pengajaran dan pembelajaran yang berkesan; dan
- alat dalam pengurusan dan pentadbiran di sekolah.

5. Senaraikan DUA jenis pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bestari.
Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Kadar Kendiri
Pembelajaran Akses Kendiri
Pembelajaran Terarah Kendiri

6. Berdasarkan teori konstruktivisme, pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. Berikan DUA konsep asas konstruktivisme.
Pemerolehan ilmu pengetahuan oleh individu adalah melalui inisiatifnya sendiri.
Tujuan pemerolehan ilmu adalah untuk perubahan diri ke arah yang lebih baik.
Proses pemerolehan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu.

7. Sekolah bestari ialah institusi yang direka semula daripada segi amalan pedagogi, pengajaran dan pembelajaran. Berikan DUA komponen teras pedagogi bestari.
behavioris, kognitif, sosial serta humanis

8. Strategi mediatif ialah proses mengaplikasikan pengetahuan sedia ada untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, andaian, inferens dan hipotesis. Nyatakan DUA pendekatan yang boleh guru gunakan melalui strategi ini.
Perbincangan terbuka (open-ended discussion)
Pencapaian konsep (concept attainment)
Pembinaan konsep (concept formation)
Inkuiri

9. Pembelajaran terarah kendiri ialah pembelajaran yang mendidik murid menjadi pelajar yang berdikari. Matlamat utamanya adalah untuk membantu murid meningkatkan proses pembelajaran terarah kendiri. Nyatakan DUA cara bagaimana matlamat ini boleh dicapai.
Pembelajaran yang berlaku tanpa pengawasan secara langsung daripada guru.
Murid disediakan dengan bahan sumber yang sesuai dengan topik dan hasil pembelajaran tertentu.
Bahan pembelajaran akan ditempatkan di dalam bilik akses kendiri.


10. Pembelajaran yang berkesan dapat dicapai melalui pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan strategi generatif, kontekstual dan mediatif. Berikan DUA contoh aktiviti P & P menggunakan strategi generatif.

Mencipta metafora dan membuat analogi
Metafora adalah sejenis figuratif yang
dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan
kata lainBAHAGIAN B
ARAHAN
Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.

SOALAN
1.
(a) Berikan EMPAT teori pembelajaran yang dipelopori oleh tokoh-tokoh penting.
behavioris, kognitif, sosial serta humanis.

(b) Pilih TIGA teori di atas dan huraikan dengan ringkas setiap teori tersebut.
(a) Teori Pembelajaran Mazhab Behavioris
pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku hasil daripada rangsangan dan tindak balas. Oleh itu teori pembelajaran ini disebut juga sebagai Teori Rangsangan-
Tindak Balas.
(b) Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif
pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran. cara pembelajaran pemikiran celik akal, kaedah penyelesaian masalah, penemuan serta kategori pembelajaran.
(c) Teori Pembelajaran Mazhab Sosial
Melibatkan tiga unsur asas, iaitu individu, persekitaran serta tingkah laku. Individu dirujuk sebagai motivasi intrinsik, persekitaran sebagai rangsangan luaran serta tingkah laku sebagai perlakuannya.
( 8 )
( 12 )
(Jumlah: 20)
2.
(a) Pembelajaran Masteri ialah pembelajaran yang membantu murid mencapai dan menguasai hasil pembelajaran melalui kualiti pengajaran dan pembelajaran. Jelaskan bagaimana strategi pembelajaran masteri dilaksanakan di sekolah rendah.
- Pelaksanaannya berasaskan tahap kemajuan seseorang murid
- Menggunakan ujian formatif bersifat diagnostik untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid.
- Menggunakan maklum balas yang tepat tentang hasil pembelajaran yang telah dikuasai dan yang belum dikuasai oleh murid.
- Melaksanakan aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan mengikut tahap penguasaan setiap murid.

(b) Huraikan peranan guru dalam pembelajaran masteri.
Guru sebagai Tenaga Pengajar
Guru berperanan sebagai pemimpin, pembimbing, pengajar serta fasilitator sesuai dengan strategi yang digunakan. Contohnya, jika guru mengajar secara kelas, guru lebih berperanan sebagai pemimpin atau pengajar. Jika guru mengajar secara kumpulan kecil atau murid memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat, maka peranan guru lebih kepada sebagai fasilitator.
Guru sebagai Pengurus Pembelajaran
(a) Guru menentukan secara spesifik perkara yang perlu dipelajari.
(b) Guru memotivasikan murid untuk mempelajarinya.
(c) Guru membekalkan murid dengan bahan P & P yang sesuai.
Guru sebagai Penilai Pembelajaran
Guru merancang dan membina item ujian formatif dan sumatif serta membuat analisis item ujian dan respons murid bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang tahap penguasaan murid-murid.


0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP