info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Rabu, 7 April 2010

Rumusan HBML2203 BM


TOPIK 1 SEKOLAH BESTARI ACUAN MALAYSIA DAN MATLAMATNYA

- Sekolah Bestari ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara menyeluruh daripada segi amalan P & P dan pengurusan sekolah untuk menyediakan kanak-kanak bagi zaman maklumat. Institusi ini melengkapkan pelajar supaya boleh belajar sepanjang hayat.
- Pembestarian Sekolah merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan lagi kualiti P & P, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru.
- Sekolah Bestari merupakan salah satu daripada tujuh Aplikasi Koridor Raya Multimedia (MSC).
- Dalam RMK9 Program PemBestarian Sekolah dilaksanakan bagi memperkasa Sekolah Kebangsaan.


TOPIK 2 KOMPONEN SEKOLAH BESTARI

- Empat komponen P & P bestari ialah kurikulum, pedagogi, penilaian dan bahan sumber P & P.
- Kurikulum Bestari digubal berdasarkan FPK untuk melahirkan pelajar yang holistik dan menyediakan zaman maklumat kepada kanak-kanak.
- Elemen-elemen Pembelajaran Bestari merujuk kepada ciri-ciri pelajar, kemahiran generik, strategi P & P, serta pendekatan pembelajaran.
- Ciri-ciri Pedagogi Bestari yang mengutamakan aktiviti dan berpusatkan pelajar sesuai dengan gaya pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian pelajar yang holistik.


TOPIK 3 KOMPONEN-KOMPONEN SEKOLAH BESTARI

- Penilaian, pengujian serta pengukuran adalah saling berkaitan.
- Penilaian Bestari berbeza daripada penilaian sekolah harian biasa.
- Perbezaan penilaian ini dapat dilihat daripada aspek bentuk, ciri serta cara pelaksanaan.
- Bahan P & P Bestari terdiri daripada pelbagai sumber.
- Bahan interaktif dan media konvensional yang diintegrasikan dengan media
berteknologi tinggi berasaskan komputer dan software dapat meningkatkan potensi murid.
- Sistem penilaian Sekolah Bestari menggunakan pelbagai pendekatan dan instrumen untuk menghasilkan penilaian yang autentik yang berpusatkan murid.
- Bahan P & P Bestari berfokus kepada kecerdasan pelbagai murid.


TOPIK 4 PEDAGOGI BESTARI

- Komponen teras Pedagogi Bestari ialah teori pembelajaran, kemahiran generik, ciri-ciri pelajar, strategi P & P serta jenis pembelajaran.
- Konsep pengajaran dan pembelajaran bestari adalah berdasarkan teori Konstruktivisme Piaget, Bruner dan Vygotsky.
- Kemahiran generik terdiri daripada kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran mentaksir dan menilai. kemahiran fasilitator dan kemahiran teknologi maklumat serta komunikasi (ICT).
- Strategi pengajaran dan pembelajaran bestari ialah generatif, direktif, mediatif, koperatif dan kolaboratif, konteks luar, pemerhatian, metakognitif serta kajian masa depan.
- Kecerdasan Pelbagai (KP) atau Multiple Intelligence (MI) merupakan komponen ciri-ciri pelajar. Sembilan KP iaitu verbal linguistik, logik matematik, kinestetik, musik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, naturalis serta kerohanian.
- Jenis pembelajaran ialah pembelajaran masteri, pembelajaran kadar kendiri, pembelajaran akses kendiri serta pembelajaran terarah kendiri.
- Konsep pengajaran dan pembelajaran bestari adalah berdasarkan Teori Konstruktivisme yang berasal daripada teori perkembangan kognitif Piaget dan zon perkembangan prokimak/termampu oleh Vygotsky.
- Teori Konstruktivisme menekankan bahawa ilmu wujud dalam minda iaitu akal manusia.
- Pengajaran Bestari menekankan kepada keupayaan akal manusia untuk berfikir bagi membangunkan ilmu dan ummah.


TOPIK 5 PEDAGOGI BESTARI

- Konstruktivisme bermaksud membina, iaitu murid membina sendiri pengetahuan atau konsep baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.
- Menurut teori konstruktivisme guru berfungsi sebagai pemudah cara dan pembelajaran lebih berpusatkan murid.
- Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) konstruktivisme berdasarkan koperatif dan kolaboratif.
- Banyak kelebihan dan kebaikan pembelajaran secara konstruktivisme.


TOPIK 6 PEDAGOGI BESTARI

- Strategi pengajaran dan pembelajaran bestari terdiri daripada strategi mediatif, koperatif dan kolaboratif, generatif, metakognitif, kontekstual serta direktif.
- Strategi generatif menjurus ke arah pemikiran menggunakan metafora dan analogi.
- Strategi mediatif merupakan proses mengaplikasikan pengetahuan sedia ada untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
- Strategi P & P koperatif membantu murid berinteraksi untuk mencapai matlamat yang sama.
- Strategi pembelajaran kolaboratif membantu murid menggunakan kemahiran interpersonal.
- Strategi metakognitif membolehkan murid mengawal pembelajarannya melalui proses merancang, memantau serta menilai.
- Unsur-unsur penting strategi kontekstual adalah kepelbagaian konteks, kepelbagaian persekitaran serta kepelbagaian disiplin ilmu.
- Model yang popular untuk pengajaran secara direktif ialah Model Robert Salvin.


TOPIK 7 PEDAGOGI BESTARI

- Terdapat enam jenis pendekatan pembelajaran bestari, iaitu pendekatan berpusatkan murid, pembelajaran berpusatkan individu, pembelajaran berdaya fikir atau berfikrah, pembelajaran berbantukan teknologi, pembelajaran berasaskan otak serta pembelajaran berasaskan projek.
- Pembelajaran berpusatkan individu terbahagi kepada empat jenis, iaitu pembelajaran masteri (PM), pembelajaran kadar kendiri (PKK), pembelajaran akses kendiri (PAK) serta pembelajaran terarah kendiri (PTK).
- PKK, PAK serta PTK merupakan tunjang P & P Bestari untuk meningkatkan pencapaian murid yang holistik dan melahirkan modal insan.
- PAK memfokuskan kepada pusat akses kendiri. Bahan pembelajaran ditempatkan di dalam bilik akses kendiri.
- Kecerdasan emosi (EQ) memberi penekanan terhadap aspek kerohanian. EQ penting dalam kehidupan seseorang individu. EQ terbahagi kepada dua, iaitu kecekapan personal dan kecekapan sosial.
- Kecekapan personal terbahagi kepada tiga unsur, iaitu kesedaran kendiri, pengurusan kawalan kendiri serta motivasi.


TOPIK 8 PEDAGOGI BESTARI

- Kemahiran generik merupakan kemahiran-kemahiran utama yang perlu ada pada setiap murid bagi menghadapi abad 21 dan cabaran globalisasi.
- Pengintegrasian kemahiran generik secara berkesan dalam P & P Bestari berkait rapat dengan penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif, kemahiran belajar, kemahiran mentaksirkan dan menilai, kemahiran pemudah cara dan yang penting ialah kemahiran ICT.
- Guru harus menguasai kemahiran fasilitator demi memperoleh keberkesanan optimum dalam P & P.
- Ciri-ciri fasilitator yang berkesan ialah mempunyai kualiti personaliti seperti sabar, kreatif, kecindan serta mempunyai kemahiran pemudah cara seperti kemahiran motivasi dan pengurusan bilik darjah.
- Teknologi pendidikan zaman kini mendesak penggunaan sumber-sumber digital dan ICT secara meluas dengan cara mengintegrasikannya dalam P & P di samping penggunaan sumber-sumber lain.


TOPIK 9 APLIKASI STRATEGI PENGAJARAN BESTARI BAHASA MELAYU

- Strategi kontekstual menggalakkan murid mengamalkan kaedah REACT.
- Aktiviti yang sesuai bagi strategi generatif ialah mencipta metafora dan analogi.
- Kaedah pencapaian konsep atau Concept Attainment (CA) sesuai dilaksanakan dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu melalui strategi mediatif.
- Strategi kontekstual membantu murid mengaitkan apa yang diperoleh dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dengan situasi di luar konteks bilik darjah.
- Kebanyakan murid belajar dengan lebih berkesan melalui pengalaman penglibatan peribadi, komunikasi interpersonal, belajar dalam kumpulan dan peluang untuk penemuan imkuiri.
- Melalui strategi mediatif, guru tidak menyampaikan maklumat secara langsung kepada murid, tetapi menggalakkan murid memberi pendapat melalui perbincangan terbuka (Open-ended Discussion) dan pencapaian konsep atau Concept Attainment (CA).


TOPIK 10 APLIKASI PENGAJARAN BESTARI BAHASA MELAYU

- Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.
- Prosedur pelaksanaan strategi metakognitif dan mediatif dalam P & P Bahasa Melayu menggunakan teknik DRTA.
- Fasa pertama DRTA ialah proses membaca dan berfikir dan fasa kedua ialah hasilan atau produk.
- Soalan perbincangan terbuka (open-ended discussion) merupakan aktiviti sebelum membaca supaya murid dapat membuat ramalan.
- Prinsip pembelajaran koperatif ialah PIES.
- Prosedur pelaksanaan strategi koperatif dimulakan dengan sumbang saran, diikuti dengan membuat inferens, menyenaraikan isi-isi penting dan menulis. Murid belajar saling bergantungan positif dan berkemahiran sosial.
- Kemahiran menulis dalam strategi koperatif melibatkan enam peringkat, iaitu pramenulis, menulis, maklum balas, menyemak, mengedit dam menilai.
- Cara penilaian dalam kemahiran menulis ada dua, iaitu holistik dan analitikal.


0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP