info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Selasa, 8 Disember 2009

Rumusan HBML2103 BM

PENGENALAN MORFOLOGI

• Morfologi ialah bidang yang mengkaji pembentukan kata.
• Golongan kata ialah pembahagian kata mengikut golongan tertentu.
• Imbuhan dibahagikan kepada awalan, akhiran, apitan dan sisipan.
• Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal kata.
• Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata.
• Imbuhan apitan ialah imbuhan yang letaknya pada awal dan akhir kata.
• Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang diletakkan pada tengah-tengah kata.
• Golongan kata terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.
• Kata tunggal ialah kata yang tanpa imbuhan.
• Kata terbitan ialah kata yang diberikan imbuhan.
• Tiga bentuk kata ganda ialah penggandaan penuh, separa dan berentak.


KATA NAMA DAN KATA KERJA

- Kata nama ialah kata yang digunakan bagi nama orang, nama benda, nama tempat dan nama perkara.
- Kata nama khas ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang, haiwan, benda, perbadanan atau institusi, undang-undang, bahasa, pangkat dan sebagainya.
- Kata nama khas dibahagikan lepada dua, iaitu nama khas manusia dan nama khas bukan manusia.
- Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda, perkara atau konsep secara umum.
- Kata nama am dibahagikan kepada lima kumpulan kecil mengikut ciri makna perkataannya.
- Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama.
- Kata ganti nama terbahagi lepada lima jenis.
- Kata kerja ialah kata yang menjadi inti binaan frasa kerja.
- Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan.
- Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.
- Kata kerja tak transitif terdiri daripada kata kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap.
- Kata kerja tak transitif tidak boleh dipasifkan.
- Kata kerja terdiri daripada empat bentuk.


RAGAM AYAT

• Ragam Ayat
(i) Ayat aktif
aktif transitif
yat aktif tak transitif
(ii) Ayat pasif
at pasif dengan imbuhan kata kerja pasif
at pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua
Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja
• Empat jenis ayat dalam bahasa Melayu.
(i) Ayat Penyata
(ii) Ayat Tanya
at tanya tanpa kata tanya
Ayat tanya dengan kata tanya
Ayat tanya dengan kata gantinama tanya
t tanya terbuka
Ayat tanya tertutup
(iii) Ayat Perintah
Ayat suruhan
Ayat larangan
at silaan
t permintaan
(iv) Ayat Seruan

Ayat Dasar
Ayat dasar ialah „ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa‰.

• Ayat Terbitan
Transformasi melalui,
pengguguran,
penyusunan semula,
asan
• Pola Ayat Dasar
FN + FN
FN + FK
FN + FA
FN + FS


AYAT TUNGGAL

• Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja iaitu yang mempunyai:
(i) satu konstituen subjek, dan
(ii) satu konstituen predikat.

• Ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada dua bahagian iaitu:
(i) subjek, dan
(ii) predikat.

• Binaan subjek dalam ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada salah satu unsur yang berikut:
(i) Frasa nama (nama am, nama khas, nama terbitan).
(ii) Frasa ganti nama (ganti mana orang, ganti nama tunjuk).
(iii) Frasa kerja yang berfungsi sebagai frasa nama.
(iv) Frasa adjektif yang berfungsi sebagai frasa nama.

0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP