info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Rabu, 9 Disember 2009

TIP HBML2103 BM untuk exam esok


1. Definisi Morfologi

Nik Safiah Karim (1996): Kamus Dewan Edisi Keempat (2005): Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985): Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993):
mengkaji
• Struktur.
• Bentuk.
• Penggolongan kata. kajian pembentukan kata
• Infleksi (pengimbuhan).
• Terbitan.
• Pemajmukan. mengkaji tentang perkataan dan cara-cara
pembentukannya. Kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata

2. EMPAT bentuk imbuhan
• Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal kata.
• Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata.
• Imbuhan apitan ialah imbuhan yang letaknya pada awal dan akhir kata.
• Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang diletakkan pada tengah-tengah kata.

3. DUA bentuk kata majmuk
• Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.
• Kata majmuk tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

4. EMPAT golongan kata bahasa Melayu
kata nama,
kata kerja,
kata adjektif
kata tugas.

4 DUA jenis kata ganda bahasa Melayu
(i) Penggandaan penuh
(ii) Penggandaan separa

5. Definisi bagi subjek dan predikat
Subjek - Konstituen yang sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan
Predikat - Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek

6. Dua jenis ayat tunggal
1. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri. Cth:
(i) Kamu.
(ii) Sudah?
(iii) Ini?
2. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Cth:
(i) di mana?
(ii) ke Kuala Lumpur
(iii) dari Terengganu

7. DUA jenis ayat majmuk keterangan
1. Keterangan musabab - merupakan unsur yang menerangkan sebab-sebab sesuatu kejadian atau perbuatan berlaku
2. Keterangan akibat - menerangkan kesan atau hasil sesuatu perbuatan.

8. Konsep morfem bebas dan morfem terikat.
Morfem ialah unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan.
• Unit yang terkecil dalam bahasa dan berfungsi gramatis.
• Dibahagikan kepada dua mengikut sifatnya, iaitu morfem bebas dan morfem terikat

9. Maksud kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.
Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain.
Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan,

10. Jenis-jenis kata adjektif bahasa Melayu.
(i) kata adjektif sifatan atau keadaan
(ii) kata adjektif warna
(iii) kata adjektif ukuran
(iv) kata adjektif bentuk
(v) kata adjektif waktu
(vi) kata adjektif jarak
(vii) kata adjektif cara
(viii) kata adjektif perasaan
(ix) kata adjektif pancaindera

11. Definisi imbuhan dan maksud imbuhan pinjaman.
Imbuhan bermaksud unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk
lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya.


12. Definisi ayat.
ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.

13.Konsep ayat aktif dan ayat pasif.
Ayat aktif dibahagikan kepada dua, iaitu aktif transitif, aktif tak transitif.
Ayat pasif dibahagikan tiga kumpulan, iaitu pasif dengan imbuhan kata kerja pasif, ayat pasif dengan kata ganti nama pertama dan kedua, dan pasif dengan perkataaan kena yang hadir sebelum kata kerja.

14. Jenis-jenis ayat majmuk bahasa Melayu.
1. ayat majmuk gabungan
2. ayat majmuk pancangan
3. ayat majmuk campuran
4. ayat majmuk pasif

15. Definisi klausa
satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat, yang menjadi konstituen kepada ayat.

16. Pola-pola ayat dasar bahasa Melayu.
(a) Definisi Pola Ayat Dasar
Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.

(b) Jenis-jenis Ayat Dasar
Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis pola seperti yang berikut:

Pola Jenis Pola Subjek Predikat
1. FN + FN Encik Shari ejen insuran
2. FN + FK Dia menjerit kesakitan
3. FN + FA Budak itu sangat nakal
4. FN + FS Pejabat saya di Kuala Terengganu

0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP