info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Jumaat, 17 April 2009

Nota untuk Bekal Esok sebelum Exam HBML1103 BM

1. Teori Fungsional
Teori Fungsional yang dipelopori oleh Holliday dan Wilkins berkembang pada tahun 60– 70-an. Penteori ini mengkaji bahasa dari segi struktur dan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Mereka menumpukan kajian pada bentuk dan perubahan bahasa semasa berkomunikasi. Di samping itu, mereka menganggap bahawa bahasa sebagai alat pertuturan (perhubungan). Oleh yang demikian, dapatan mereka ini mementingkan aspek semantik. Mereka bersetuju bahawa kewujudan variasi dalam penggunaan bahasa tidak boleh dinafikan. Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur.Golongan ini beranggapan bahawa pengukuhan bahasa boleh berlaku secara verbal dan non-verbal.

Ciri-ciri bahasa fungsional :
(i) Sistem bahasa digunakan oleh masyarakat untuk berhubung atau berkomunikasi dan bukannya satu sistem yang tertutup dan statik;
(ii) Asas elemen dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya sintaksis.
(iii) Terdapat beberapa variasi dalam penggunaan bahasa yang timbul akibat tekanan sosial.
(iv) Bahasa ialah alat perhubungan dan melalui bahasa penutur boleh menggambarkan fikiran dan diri atau identiti penutur yang berkenaan.

2. Teknik Inkuiri
Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat.
Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.
Dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar.
Merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Oleh itu, ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.
Ciri lain yang terdapat dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
Pengendalian teknik inkuiri ialah :
1. Proses mengenali masalah
2. Mengkaji ramalan
3. Mengumpul maklumat
4. Menganalisis
5. Membuat rumusan

3. Kemahiran Mendengar
Kemahiran mendengar melibatkan dua peringkat kemahiran.
Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyi-bunyi bahasa yang hamper sama. Contoh :
1. b – p bagi pagi kibas kipas
baba bapa
betis petis
jambi jampi
bajak pajak
bawang pawang
lobal lopak

Peringkat kedua ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan, frasa, klausa dan ayat. Pemahaman tentang bunyi bahasa bergantung pada pengetahuan, pengalaman budaya dan sikap pendengar itu.
Kemahiran mendengar boleh juga dibahagikan kepada tiga peringkat
Peringkat pertama dikenali sebagai peringkat awal
(a) Mengecam, mengajuk dan memilih bunyi.
(b) Mendengar dan mengecam makna perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat.
(c) Melakukan sesuatu yang disuruh.

Peringkat kedua ialah peringkat pertengahan
(a) Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci.
(b) Mengenal maklumat khusus.
(c) Mengesan urutan.

Peringkat ketiga ialah peringkat maju.
(a) Mengenal isi-isi penting.
(b) Mengetahui peranan dan perhubungan orang yang bercakap.
(c) Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi.


4. Kemahiran Membaca

Mekanis
Pada peringkat ini murid sudah boleh membunyikan huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat-ayat mudah. Mereka juga boleh membatang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. Murid membaca secara kuat dengan menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang.

Tujuan bacaan mekanis ialah;
(i) Membolehkan murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
(ii) Membolehkan murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat berhenti yang betul.
(iii) Membolehkan murid membaca dengan irama membaca yang betul.

Langkah-langkah:
(a) Guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan, sesuai dengan kebolehan dan umur murid.
(b) Bersoal jawab dan membantu murid dengan perkataan dan rangkai katra yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu.
(c) Guru membaca sebagai contoh dan murid menyemak bacaan guru.

Contoh aktiviti
Aktiviti yang boleh dijalankan dalam bacaan mekanis ialah bacaan kuat dengan menggunakan kad imbasan yang mengandungi huruf, suku kata, frasa dan ayat.
(a) Contoh Kad huruf

(b) Contoh kad suku kata


5. Teknik-teknik Khusus Bacaan dan Pemahaman

Terdapat beberapa teknik membaca dan tujuan membaca. Teknik-teknik ini boleh dijalankan dalam bilik darjah. Penggunaan teknik ini bergantung kepada situasi, kecerdesan pelajar, dan tujuan pembelajaran membaca

Teknik Membaca SQ3R
Teknik ini digunakan pada tahap pelajar berpencapian baik dan mahir membaca. Tujuan menggunakan teknik ini untuk menguji pemahaman pelajar berdasarkan bahan atau teks yang dibaca untuk menyelesaikan tugasan. SQ3R bacaan secara kritis yang dipelopori Robinson (1941).
S-SURVEY (Tinjau)
• Pelajar membaca secara pantas untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi bacaan mengikut pemahamannya sendiri. Pelajar bebas dalam erti kata menanggap apa yang dibaca.
• Pelajar hanya memfokuskan/menumpukan bahan/teks kepada tajuk umum/besar, sub-tajuk, gambar, simbol, ilustrasi, grafik, pemenggalan teks.
Q-QUESTION (penyoalan/pertayaan)
• Pelajar menyenaraikan beberapa isi soalan (intipati) yang terkandung dalam teks.
• Soalan berdasarkan apa yang ingin diketahui oleh pelajar tentang topik/isu dalam teks.
• Soalan juga berupa penyenaraian siri soalan yang berkaitan dengan tugasan yang diberi.
R-READ (Baca)
• Pelajar dikehendaki membaca secara serius dan memberi tumpuan kepada teks yang dibaca.
• Dalam masa yang sama pelajar cuba mencari jawapan kepada soalan yang disenaraikan tadi.
• Dalam masa yang sama juga, pelajar boleh menyenaraikan soalan tambahan.


6. Teknik Membaca KWLH

Proses membaca dengan teknik KWLH, pelajar boleh mengaitkan pengetahuan sedia
ada dengan apa yang dibaca. Ini bermaksud pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada, mengimput pengetahuan baharu selepas proses pembacaannya.
KWLH bermaksud:
K (know) – Apa yang sudah diketahui (sebelum membaca)- catat pengetahuan sedia tentang tajuk atau topik bahan bacaan.

W (what) – Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) – catat apa yang ingin diketahui tentang tajuk atau topik bahan bacan.
L (learned) – Apa yang telah diketahui (selepas membaca) – catat isi penting daripada tajuk atau topik yang dibaca.
H (how) – Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan (untuk bacaan seterusnya) – catat bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan
selepas membaca teks/tajuk tersebut.
Tujuannya ialah:
(i) Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan bahan atau teks yang beri untuk proses pengajaran dan pembelajaran.
(ii) Pelajar sendiri dapat menentukan apa yang diperoleh daripada bahan atau teks yang sediakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
(iii) Pelajar dapat menentukan maklumat tambahan yang perlu dicari daripada sumber lain, selain sumber yang telah sediakan.


7. Konsep Menulis
Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir, menaakul, menyusun dan mengolah idea sebelum dilahrikan dalam bentuk wacana yang lengkap. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan, pemerengganan dan menulis kesimpulan.

Tujuan Menulis
• Melatih murid-murid melahirkan idea
• Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea
• Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul
• Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu.
• Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul
• Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari
• Menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan.
• Menyuburkan minat
• Meluaskan kosa kata
• Memberikan kepuasan jiwa.

8. Masalah Pengajaran Menulis
Terdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan pengajaran menulis di sekolah di negara ini. Antaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek Bahasa Melayu Brunei (BMB) dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahan penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu Standard (BMS) dengan betul.

Masalah ini tidak hanya tertumpu kepada pihak pelajar bahkan kepada sebilangan besar guru bahasa sendiri kerana melalui observasi yang pernah penulis lakukan kebanyakan guru bahasa lebih berminat menggunakan BMB dari BMS sepanjang sesi pengajaran.

Selain itu, faktor kekurangpekaan guru terhadap kesalahan yang dilakukan pelajar juga perlu diambil perhatian seperti kesalahan menggunakan tanda-tanda baca, tatabahasa -
cara membuat ayat yang betul, jenis ayat; ayat tunggal; ayat majmuk dan sebagainya.
Masalah-masalah ini tidak harus dibiarkan demi kebaikan pelajar dan demi mengelakkan masalah-masalah itu berlanjutan, khasnya apabila pelajar itu hendak melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya.


9. Sintaksis
Sintaksis bermaksud kajian tentang pembentukan ayat. Sintaksis bahasa Melayu merangkumi tajuk-tajuk seperti Frasa, Klausa, Pola Ayat, Jenis Ayat, Bentuk Ayat, Ragam Ayat dan Proses Penerbitan Ayat.
Frasa
Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurangkurangnya dua perkataan, ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Binaan frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dalam susunan tatabahasa frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen frasa itu sendiri.
Klausa
Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen kepada ayat. Klausa terdiri daripada klausa bebas dan klausa tak bebas.
Pola
Pola Jenis Pola Subjek Predikat
1. FN + FN Encik Shari ejen insuran
2. FN + FK Dia menjerit kesakitan
3. FN + FA Budak itu sangat nakal
4. FN + FS Pejabat saya di Kuala
Terengganu


Jenis ayat
• Ayat penyata: Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan
• Ayat tanya: Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu,
Ayat perintah: Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan.
• Ayat seruan: Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya.
Bentuk Ayat
• Ayat tunggal
• Ayat majmuk
Ragam Ayat
• Ayat aktif
• Ayat pasif
Proses Penerbitan Ayat
Penerbitan ayat bermaksud hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis iaitu melibatkan pelaksanaan rumus trnsformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa.


10. Prinsip Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama

Aspek latar belakang dan keadaan persekitaran masyarakat.
Dialek Daerah
Apabila anda mendengar perbualan teman-teman anda, dapatkah anda menentukan negeri asal mereka? Di Malaysia, boleh dikatakan setiap negeri mempunyai dialek daerah yang tersendiri seperti Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang.
Beberapa faktor yang mempengaruhi kewujudan dialek daerah ini.

(i) Keadaan Geografi
Pada amnya semua negeri di Malaysia menggunakan satu bentuk bahasa Melayu yang seragam. Bentuk topografi seperti bukit, gunung, perairan dan sebagainya telah mempengaruhi kewujudan sesuatu dialek daerah di negerinegeri
berkenaan. Faktor ini juga dipengaruhi oleh ruang dan masa.
(ii) Faktor Politik
Faktor politik telah membahagikan-bahagikan sesuatu bahasa itu kepada dialek. Walaupun pada asalnya adalah dari bahasa yang sama. Contohnya
bahasa Melayu Singapura tidak dikatakan bahasa Melayu Indonesia kerana Singapura dan Indonesia adalah dua buah negara yang berasingan. Begitu juga keadaan di Malaysia dengan Brunei masing-masing menamakan bahasa negara mereka sebagai Bahasa Melayu Malaysia dan Bahasa Melayu Brunei walaupun kedua-dua bahasa itu ialah bahasa Melayu.
(iii) Persekitaran Pergaulan
Persekitaran pergaulan boleh mempengaruhi sesuatu dialek. Contohnya seseorang anak yang lahir di Kuala Lumpur akan bertutur dialek Pulau Pinang kerana dipengaruhi oleh persekitaran keluarganya yang berasal dari Pulau Pinang. Hal ini diperkukuh lagi oleh pergaulan persekitarannya yang menuturkan dialek yang sama.

0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP