info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Isnin, 13 April 2009

PERISIAN HBML1103 BM

Topik 1: Topik ini akan melihat Teori Huraian Bahasa yang merangkumi Teori Tradisional, Teori Struktural, Teori Transformasi Generatif dan Teori Fungsional. Selain itu, pelajar juga akan mempelajari Teori Pemerolehan Bahasa yang di dalamnya terangkum topik Teori Behavioris, Teori Mentalis, Teori Interaksionalis dan Teori Konstruktivisme. Topik ini akan turut melihat Hubungan Teori dengan Pengajaran dan Pembelajaran dengan memberikan fokus kepada Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa

Topik 2: Topik ini berkaitan dengan Strategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Di bawah topik ini, akan dibincangkan beberapa topik kecil iaitu pertamanya Strategi Pengajaran yang akan menyentuh tentang konsep strategi, ciri strategi dan pengaplikasian keduaduanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Keduanya, topik ini akan melihat penghuraian terhadap Pendekatan Pengajaran dengan memberikan perincian terhadap definisi pendekatan, jenis pendekatan, dan pengaplikasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Ketiganya, topik ini akan menghuraikan tentang Kaedah Pengajaran dengan membuat perincian terhadap definisi kaedah, jenis kaedah dan pengaplikasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya, Topik 2 ini akan melihat Teknik dalam Pengajaran dengan memberikan tumpuan terhadap definisi teknik dan jenis teknik pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Topik 3: Topik ini akan membincangkan Kemahiran Lisan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Dalam topik ini pertamanya akan disentuh tentang Kemahiran Lisan yang di dalamnya mengandungi subtopik Konsep Mendengar, Jenis dan Proses Mendengar serta Peringkat Kemahiran Mendengar. Topik kedua dalam topik Kemahiran Lisan ini akan menyentuh tentang Kemahiran Bertutur yang akan membicarakan Konsep Bertutur, Tujuan Bertutur dan Peringkat Kemahiran Bertutur. Akhirnya, topic ketiga ini akan membicarakan Pengajaran dan Pembelajaran yang di dalamnya merangkumi Perancangan Aktiviti Lisan, Membina atau Memilih dan Menggunakan Bahan Pengajaran kemahiran Lisan dan Penilaian.

Topik 4: Topik keempat ini ialah Kemahiran Membaca. Topik pertama yang akan disentuh ialah Bahagian Pendahuluan yang akan membicarakan tentang Definisi Membaca, Tujuan Membaca dan Proses Membaca. Topik kedua dalam Topik keempat ini adalah berkaitan dengan Jenis Bacaan yang merangkumi Bacaan Mekanis, Bacaan Mentalis, Bacaan Intensif dan Bacaan Ekstensif. Akhirnya, topik ini akan membincangkan tentang Peringkat Kemahiran Membaca yang akan menyentuh tentang Kesediaan Membaca, Prabacaan, Mekanis, Membaca dan Memahami, Bacaan Intensif dan Bacaan Ekstensif.

Topik 5: Topik ini ialah lanjutan daripada topik keempat yang akan membincangkan tentang Kemahiran Membaca. Dalam topik ini, tiga topik yang berkaitan dengannya akan diperkatakan; pertamanya tentang Peringkat Pemahaman Membaca yang secara umumnya terbahagi kepada Peringkat Lateral, Peringkat Intepretasi, Peringkat Inferens dan Peringkat Menilai. Keduanya, Topik ini akan juga melihat Teknik Khusus Bacaan dan Kefahaman yang merangkumi topik Teknik Membaca SQ3R, SQRC, SQ4R, KWLH, dan REAP. Topik terakhir dalam topik kelima ini ialah Pengajaran dan Pembelajaran yang di dalamnya akan dibicarakan tentang Perancangan Aktiviti Membaca, Memilih/Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran Kemahiran Membaca dan juga Penilaian.

Topik 6: Topik 6 membicarakan tentang Kemahiran Menulis. Dalam topik ini, pertamanya akan dilihat Bahagian Pengenalan yang menyentuh tentang Konsep Menulis, Tujuan Menulis dan Periangkat Kemahiran Menulis. Topik kedua dalan Topik 6 ini adalah tentang Jenis Penulisan yang merangkumi Penulisan Terkawal, Separa Terkawal, Berpandu, Separa Berpandu dan Bebas. Topik terakhir dalam Topik 6 ini ialah Pengajaran dan Pembelajaran Menulis yang akan menyentuh soal Perancangan Aktiviti Menulis, Pendekatan Pengajaran Menulis dan Penilaian..

Topik 7 : Topik 7 bertopik Sistem Bahasa. Di bawah topik ini, pertamanya akan dilihat Aspek Sistem Bahasa yang merangkumi Tatabahasa, Sistem Ejaan, Sebutan dan Intonasi, Kosa Kata, dan Peribahasa. Topik kedua dalam Topik 7 adalah berkaitan dengan Pendekatan Pengajaran yang akan memperkatakan tentang Pendekatan Induktif, Pendekatan Deduktif, Pendekatan Eklektik, dan Pendekatan Komunikatif. Akhirnya, Topik 7 ini akan menjelaskan tentang Prinsip Pengajaran Berdasarkan Konteks yang menjurus kepada Pengajaran Terancang dan Secara Penyerapan.

Topik 8 : Topik 8 menyentuh tentang aspek Penggunaan Bahan Sastera dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Dalam Topik 8 ini, perkara pertama yang akan dilihat adalah yang berkaitan dengan Bahagian Pengenalan yang menyentuh tentang Konsep Kesusasteraan melayu, Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan Bahan Sastera, dan Kriteria Pemilihan Bahan Sastera. Seterusnya Topik 8 ini akan memperkatakan Aspek Bahan Sastera yang akan melihat Penggunaan Bahasa, Penerapan Nilai dan Struktur Karya. Akhirnya, Topik 8 ini akan memperkatakan tentang Teknik Pengajaran dan Pembelajaran yang mencakupi Lakonan., Teater Pembaca, Teater Bercerita, Kerusi Panas, Simulasi, Improvisasi dan Drama.

Topik 9 : Topik 9 bertopik Bahan Bantu Mengajar. Dalam Topik 9 ini, pertamanya akan dibicarakan Bahagian Pengenalan yang akan membicarakan Konsep Bahan Bantu Mengajar, Kepentingan Bahan Bantu Mengajar, dan Prinsip Penggunaan Bahan Bantu Mengajar. Keduanya, Topik 9 ini akan membicarakan tentang Pemilihan, Penyesuaian dan Penggunaan Bahan yang di dalamnya tercakup Topik Pemilihan Bahan, Penyesuaian Bahan dan Penggunaan Bahan. Akhirnya Topik 9 ini akan melihat Hubungan Bahan Bantu Mengajar dengan Kemahiran Bahasa yang berkaitan dengan Kemahiran Mendengar, Kemahiran Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis dan Kemahiran Sistem Bahasa.

Topik 10: Topik 10 akan membincangkan tentang Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama. Pertamanya, Topik 10 ini akan membicangkan tentang Bahagian Pengenalan yang menyentuh Konsep Bahasa Melayu, Konsep Bahasa Pertama dan Bahasa Keuda, dan Penguasaan Bahasa Pertama. Keduanya, Topik 10 ini akan membicarakan tentang Gangguan Bahasa yang mencakupi topik Gangguan Dialek, dan Gangguan Bahasa Ibunda. Akhirnya Topik ini akan membicarakan Prinsip Pengajaran yang akan melihat Pendekatan dan Kaedah yang Sesuai, Aspek Latar Belakang dan Keadaan Persekitaran Masyarakat dan Proses Pengukuhan dan Pengayaan Bahasa.


0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP